The news is by your side.

ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना व आरक्षण कार्यक्रम जाहीर

0 40

अकोला: माहे जुलै २०२० ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत मुदत संपणाNया ग्रामपंचायतीच्या व नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका- २०२० करिता प्रभाग रचना व आरक्षण कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने नेमून नव्याने स्थापित झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना व आरक्षण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी कार्यक्रम पुढील प्रमाणे आहे:
तहसीलदार यांनी गुगलमॅप वर श्RएAण् चे नकाशे ेल्ज्ी ग्स्ज्दो करुन प्रत्येक गावाचे नकाशे अंतिम करणे परिच्छेद ५.१ (अ)) कार्यवाही पूर्ण करण्याचा अंतिम दिनांक शुक्रवार २० डिसेंबर , संबंधित तलाठी व ग्रामसेवक यांनी संयुक्त स्थळ पाहणी करुन प्रभाग पाडणे, सीमा निश्चित करणे व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे आरक्षण निश्चित करणे परिच्छेद ५.१(ब) कार्यवाही पूर्ण करण्याचा अंतिम दिनांक सोमवार ३० डिसेंबर , तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रारुप प्रभाग रचनेला मान्यता देणे व सर्व सदस्यांनी स्वाक्षरी करणे कार्यवाही पूर्ण करण्याचा अंतिम दिनांक, शुक्रवार १० जानेवारी २०२०, जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत नमुना-ब (प्रारुप प्रभाग रचना व आरक्षण) प्रसिध्द करण्यापूर्वी तहसिल कार्यालयाकडून असे प्रस्ताव प्राप्त करुन त्याची संक्षिप्त प्राथमिक तपासणी करणे व त्यात आवश्यक असल्यास दुरुस्त्या करणे, कार्यवाही पूर्ण करण्याचा अंतिम दिनांक सोमवार २० जानेवारी २०२०, या दुरुस्त्या अंतर्भूत करुन प्रारुप प्रभाग रचना व आरक्षणाला (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील महिलांसह) तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मान्यता द्यावी व समितीच्या सर्व सदस्यांनी स्वाक्षरी करावी. गुरुवार दिनांक ३० जानेवारी २०२०, विशेष ग्रामसभेची सूचना देणे ( आरक्षणाची सोडत काढण्याकरीता) शनिवार दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२०, विशेष प्रामसभा बोलवून, तहसिलदार यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाNयाच्या अध्यक्षतेखाली, प्रारुप प्रभाग रचनेवर आरक्षणाची सोडत (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील महिलांसह) काढणे मंगळवार दिनांक ०४ फेब्रुवारी २०२०.प्रारुप प्रभाग रचनेला(नमुना ब) व्यापक प्रसिध्दी देऊन तहसिलदार यांनी हरकती व सूचना मागविण्यासाठी जाहिर सूचना प्रसिध्द करण्याचा अंतिम दिनांक शुक्रवार ०७ फेब्रुवारी २०२०, प्रारुप प्रभाग रचनेवर हरकती सादर करण्याचा अंतिम दिनांक शुक्रवार १४ फेब्रूवारी २०२०, प्राप्त झालेल्या सर्व हरकती व सूचना सुनावणीसाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे गुरुवार दिनांक २० फेब्रुवारी २०२०, प्राप्त झालेल्या सर्व हरकती व सूचनांवर उपविभागीय अधिकारी यांनी सुनावणी घेणे शनिवार दिनांक २२ फेब्रूवारी २०२०, आलेल्या प्रत्येक हरकती व सुचनांवर सुनावणीनंतर अभिप्रायासह अंतिम निर्णयासाठी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करणे दिनांक बुधवार ११मार्च २०२०.उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झालेले प्रस्ताव तपासून जिल्हाधिकारी यांनी प्रभाग रचना व आरक्षणाला अंतिम मान्यता देणे व स्वाक्षरी करणे मंगळवार दिनांक १७ मार्च २०२०, जिल्हाधिकारी यांनी मान्य केलेल्या अंतिम प्रभाग रचनेला (नमुना अमध्ये) व्यापक प्रसिध्दी देणे शनिवार दिनांक २१ मार्च २०२० असा आहे.